Games people play

Příjemce:   SVČ Ivančice

Registrační číslo:   2020-1-CZ01-KA105-077704

Datum zahájení:   01.07.2020

Datum ukončení:   31.03.2023

Výše dotace:   41.212 Euro

 

Partneři projektu/Project partners: Academy of innovation - Rusko/Russia, TDM 2000 - Itálie/Italy, Tegyunk Egyutt Az Ifjusagert Alapitvany - Maďarsko/Hungary, Mensch-Raum-Land e.V. - Německo/Germany, SOLIS TUVAK - Lotyšsko/Latvia, Hellas for us - Řecko/Greece, Armenian Marketing Club - Armenia/Armenie, Center for Euroinitiatives - Ukraine, Asociatia Youthopolis - Romania, Institutul de Instruire in Dezvoltare Millenium - Moldova, HAYAT BOYU OGRENIMI DESTEKLEME DERNEGI - Turkey

 

VÝSLEDKY PROJEKTU/ RESULTS OF THE PROJECT

 

INFOPACK PROJEKTU/ INFOPACK  OF THE PROJECTS

 

DRUHÁ ČÁST ŠKOLÍCÍHO KURZU

Druhá část mezinárodního školící kurzu s názvem “Games People Play”, který byl podpořen evropským programem Erasmus+, proběhl ve dnech 22.4.2022 až 28.4.2022 opět ve městě Ivančice v České republice. Tentokrát se k účastníkům z České republiky, Turecka, Maďarska, Ukrajiny, Rumunska, Řecka, Itálie a Moldávie přidali ještě účastníci z Německa.

V této části jsme se zaměřili především na sdílení testování našich vlastních her během domácí části a na vylepšování svých her na základě zpětných vazeb získaných doma i během tohoto školícího kurzu. Měli jsme více času na samotné testování a upravování. Noví účastníci se pak věnovali především tvorbě nových her. Cílem bylo, abychom své hry dotáhli do podoby, ve které je budou moci hrát i další hráči a díky tomu je budou moci využít především při vlastních činnostech s dětmi, žáky i studenty. Celkem vzniklo 10 nových her, které mohou být použity pro další vzdělávání. Stejně jako v první části kurzu jsme také část programu věnovali kreativní tvorbě, tentokrát šlo o tzv. doodling a zentangle.

Mimo samotné vytváření a testování svých her jsme tentokrát měli více času na hraní dalších, již existujících deskových a společenských her. Také na přání účastníků z minulého školícího kurzu proběhl celodenní volný program, během kterého jsme navštívili výstavu Slovanské epopeje v Moravském Krumlově, poté někteří účastníci navštívili Brno, další se vydali na výlet do přírody v okolí Ivančic a někteří si zajeli dokonce až do Vídně. 

Sedm dnů výukového pobytu na Horizontu nás nadchlo pro další práci v tomto směru.

Markéta Vítková, česká účastnice

 

Ahoj! Jsem Esra z Turecka. Byla jsem součástí druhé části projektu Games People Play. 

První den projektu jsme se setkali s nováčky a vytvořili skupinovou dynamiku. Naši lektoři mluvili o týdenním programu a pak jsme se všichni bavili o tom, proč jsme tady, jakou hru bychom chtěli sdílet a jakou vzdělávací hru chceme vytvořit. 

Druhý den jsme si vzájemně připomněli, co jsme se naučili v první části a jak probíhala testovací část a zpětné vazby po první části. Mluvili jsme ve skupině a představili jsme naše předchozí herní nápady v nejjednodušší formě. Během dne nám naši školitelé položili několik otázek o hrách, které chceme vytvořit. Cílové skupiny 
a co bychom chtěli zlepšit. Každý pracoval samostatně a sbíral nějaké nápady. 

V dalších dnech, po upřesnění našich nových skupin, jsme začali přemýšlet o našich herních nápadech 
a pokusili jsme se vytvořit prototyp našich her. Pracovali jsme na tom dva dny a sdíleli jsme náš pokrok. Testovali jsme je a sbírali nové nápady, návrhy a zpětnou vazbu. Tímto jsme vylepšili naše hry a znovu vzájemně testovali. Během tohoto procesu nám školitelé hodně pomohli a poskytli nám nápady díky mentoringu. Abychom objevili gamifikační metody a vše o tom, měli jsme spoustu lekcí „LET'S PLAY“ 
a naučili jsme se nové vzdělávací deskové hry. Naučili jsme se spoustu věcí od našich školitelů i jeden od druhého. Na konci týdne jsme měli 11 vzdělávacích her, které byly vytvořeny pomocí gamifikačních metod.

Uspořádali jsme také interkulturní večer a touto nocí jsme dostali příležitost poznat jiné evropské země a jiné kultury. Slavili jsme také společně Velikonoce. 

Byla to skvělá zkušenost s úžasným týmem. Vše, co jsem se díky tomuto projektu naučila, využiji ve svém životě. 

Děkujeme všem účastníkům, našim školitelů, koordinátorům i organizátorům. 

Doufám, že se zase všichni brzy uvidíme.

Esra Furkan, turecká účastnice

 

THE SECOND PART OF TC

The second part of the international training course called "Games People Play", which was supported by the European Erasmus + program, took place from April 22, 2022 to April 28, 2022, again in the town of Ivančice in the Czech Republic. This time, participants from the Czech Republic, Turkey, Hungary, Ukraine, Romania, Greece, Italy and Moldova were joined by participants from Germany.

In this section, we focused primarily on sharing of testing our own games during the home part and on improving our games based on feedback received at home and during this training course. We had more time for testing and editing. The new participants then focused mainly on creating new games. The goal was to make our games to a form in which other players will be able to play them, and thanks to that they will be able to use them especially in their own activities with children, pupils and students. A total of 10 new games have been created that can be used for further education. As in the first part of the course, we also dedicated part of the program to creative work, this time it was so-called doodling and zentangle.

In addition to creating and testing our games, we had more time to play others, already existing board and social games. Also at the request of participants from the last training course, there was an all-day free program, during which we visited the exhibition of the Slavic Epic in Moravsky Krumlov, then some participants visited Brno, others walked to nature in Ivančice and some even went to Vienna.

Seven days of the educational stay at Horizont excited us for further work in this focus.

Markéta Vítková, Czech participant

 

Hi! It's Esra from Turkey. I've been part of Games People Play Project's 2.part. We had 9 participating countries and 2 participants from each country. 

First day of the project we met with newcomers and created group dynamics. Our trainers talked about weekly program and then everyone talked about why we are here, what game we would like to be and which educational game we want to create. Next day, we remembered to each other what we learned in the 1.part and how the test part was and feedbacks after 1.part. We talked as a group and we introduced our previous game ideas in the simplest form.  During the day our trainers asked to us a few questions about our games which we want to create. Target groups and what we would like to improve. Everyone worked individually and collected some ideas. In the next days of our project, after specified our new creator groups, we started to think about our game ideas and we tried to do prototype of our games. We worked on our games for 2 days and shared our progress in the checkpoints. We tested them and collected new ideas,suggestions and feedback. With them, we improved our games and tested with each other again. During this process, trainers helped us a lot, they gave us ideas with mentoring. For to discover gamification methods and everything about it, we had lots of "LET'S PLAY" sessions and we learned new educational based board games. We learned lots of things from our trainers and from each other. At the end of the week we had 11 educational based games which were created with gamification methods. 

We had a cultural night and with this night, we got the chance to get to know other European countries and other cultures. We celebrated Easter all together. 

It was such a great experience with amazing team. I'll use everything in my life that I learned from this project. 

Thank you to all participants, our trainers, coordinators and organizers. Hope to see y'all soon again.

Esra Furkan, Turkish participant

 

----------------------------------------------------------

PRVNÍ ČÁST ŠKOLÍCÍHO KURZU
HRY, KTERÉ LIDI HRAJÍ - tak se v češtině jmenoval mezinárodní školící kurz, který se konal na konci února v prostorách Střediska volného času Ivančice.  

Účastníci z České republiky, Turecka, Maďarska, Ukrajiny, Rumunska, Řecka, Arménie, Itálie, Moldávie se v sedmi denním kurzu učili používat nástroj gamifikace v projektech pro mládež, podílet se na vývoji nového kreativního zdroje (deskové hry a simulace), podporovat mechanismy spolupráce mezi různými zúčastněnými stranami, sdílet mezi pracovníky s mládeží a partnery společné obavy ohledně problematiky konfliktů, zvládání konfliktů, migrace a předsudků a vyměňovat si osvědčené postupy a nástroje.

V teoretické části se účastníci seznámili například s hlavními principy gamifikace, různými typy hráčů či tipy, které pomáhají vytvořit hru, která je zároveň zábavná i vzdělávací. V praktické části mohli všichni zúčastnění na vlastní kůži vyzkoušet různé typy deskových her, ale i simulaci, aby pochopili jednotlivé herní principy a mohli je dále využít ve svých projektech. V neposlední řadě účastníci tvořili vlastní vzdělávací hry ve skupinách i individuálně.

Během společného týdne se odehrál také mezinárodní interkulturní večer, při kterém účastníci představovali své země, kulturní zvyklosti a především jídlo, které bylo připravené jak doma, tak  i přímo v Ivančicích.

Celý kurz měl krásné grafické zpracování od lektorů, takže během tzv. „open space” byly účastníkům představeny základy této tvorby, a tak si všichni mohli zkusit nakreslit jednoduché,  a přitom vskutku výstižné obrázky.

Účastníci si kromě samotných Ivančic užili i odpolední výlet do Brna, kde navštívili historické centrum Brna, hrad Špilberk, vychutnali si západ slunce z vyhlídky nad městem a ochutnali i typická česká jídla.

Kromě tohoto týdenního kurzu účastníky čeká i domácí část, během které budou testovat vytvořené hry ve skupinách mládeže ve svých oblastech. V druhé části tohoto mezinárodního kurzu, který proběhne na konci dubna 2022, budou účastníci informovat, jak se jim vše povedlo.

Markéta Vítková, česká účastnice

 

DLOUHODOBÝ ŠKOLÍCÍ KURZ "GAMES PEOPLE PLAY" (Ivančice, Česká republika)

Zástupci z 9 zemí (Ukrajina, Itálie, Řecko, Moldávie, Rumunsko, Česká republika, Maďarsko, Turecko, Arménie) se zúčastnili dlouhodobého školícího kurzu „Games people play“, který se konal v rámci Erasmus + v České republice od 17.02.2022 do 25.02.2022.

Účelem vzdělávacího kurzu bylo vytvořit deskovou hru, která podpoří intelektuální a kulturní rozvoj mladých lidí, prohloubí znalosti o gamifikaci jako metodice sociální angažovanosti s využitím prvků herní mechaniky a rozvine metody využití znalostí a dovedností v práci s mládeží.

Během tohoto projektu jsme získali znalosti a dovednosti v oblasti týmové práce, hry a gamifikace, co dělá hru hrou, typy hráčů, cesta hráče, význam vizualizace a designu, naučili jsme se používat nástroj gamifikace v projektech pro mládež, zvládat konflikty, migrace a předsudky, vyměňovat si osvědčené postupy a nástroje.

Měli jsme možnost vytvořit si vlastní hru a otestovat prototypy před závěrečnou částí s cílem.

Projekt dal vzniknout síti organizací využívajících gamifikaci v práci s mládeží, schopných stát při sobě a znásobit férové ​​praktiky v různých sociálních kontextech v Evropě.

Yelyzaveta Denysenko, ukrajinská účastnice

 

THE FIRST PART OF THE TRAINING COURSE

GAMES PEOPLE PLAY - this is the name of the international training course, which took place at the end of February in the Centre of leisure time Ivančice.

Participants from the Czech Republic, Turkey, Hungary, Ukraine, Romania, Greece, Armenia, Italy, Moldova learned in a seven-day course to use the gamification tool in youth projects, participate in the development of a new creative resource (board games and simulations), support mechanisms cooperation between different stakeholders, to share common concerns among youth workers and partners on conflict issues, conflict management, migration and prejudice and exchange best practices and tools.

In the theoretical part, the participants got acquainted with, for example, the main principles of gamification, various types of players or tips that help create a game that is both fun and educational. In the practical part, all participants could try different types of board games, as well as simulation, to understand the various game principles and can use them in their projects. Last but not least, the participants created their own educational games in groups and individually.

An international intercultural evening also took place during the joint week, during which the participants presented their countries, cultural and, above all, food, which was prepared both at home and also directly in Ivančice.

The whole course had a beautiful graphic design from the lecturers, so during the so-called "open space", the participants were introduced to the basics of this work, so everyone could try to draw a simple, and yet truly concise pictures.

In addition to Ivančice itself, the participants enjoyed an afternoon trip to Brno, where they visited the historic center of Brno, Špilberk Castle, enjoyed the sunset from the view over the city and tasted typical Czech dishes.

In addition to this one-week course, participants will also receive a home part, during which they will test the games created in youth groups in their areas. In the second part of this international course, which will take place at the end of April 2022, participants will be informed about how they did.

Markéta Vítková, Czech participant

 

LONG TERM TRAINING COURSE "GAMES PEOPLE PLAY" (Ivančice, Czech Republic)

Representatives from 9 countries (Ukraine, Italy, Greece, Moldova, Romania, Czech Republic, Hungary, Turkey, Armenia) took part in the long term raining course "Games people play", which is held within the framework of Erasmus + in the Czech Republic from 17.02.2022 till 25.02.2022.

The purpose of the training course is to create a board game that will promote the intellectual and cultural development of young people, to improve knowledges about gamification as a methodology of social engagement using elements of game mechanics and will develop methods of using the knowledge and skills in youth work.

During this project we gained knowledge and skills in team work, game and gamification, what makes game a game, types of players, player’s journey, importance of visualization and design, learning how to use the tool gamification in youth projects, conflict management, migration and prejudice, exchange good practices and tools.

We had an opportunity to create their own game and tested the prototypes before the final part with target. 

The project gave rise to a network of organizations using gamification in youth work, able to stand by each other and multiply fair practices in different social contexts in Europe.

Yelyzaveta Denysenko, Ukrainian participant

Fotogalerie


Videogalerie


Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit