Mírové vzdělávání

Příjemce:   SVČ Ivančice

Registrační číslo:   2022-2-CZ01-ESC30-SOL-000091297

Datum zahájení:   01.08.2022

Datum ukončení:   31.07.2023

Výše dotace:   7.644 Euro

 

Cílem projektu je praktické vzdělávání k mírové tématice, proč konflikt vzniká a jak na něj aktivně reagovat, jak ho řešit a jak mu předcházet i do budoucna. Během doby trvání projektu vytvoříme celkem dva kurzy pro pedagogy a pracovníky s mládeží,  jehož cílem je vzdělat pedagogy a pracovníky s mládeží v oblasti mírových a demokratických hodnot, jak po teoretické, tak po praktické stránce. Ti pedagogové a pracovníci s mládeží, kteří tento kurz absolvují, budou poté vytvářet s naší spoluprací konkrétní dvouhodinové programy pro žáky, děti či studenty z ČR a Ukrajiny, aby jim pomohli lépe spolu vycházet skrze poznání sebe samotných i druhých a uvědomění si hodnoty všech zúčastněných.

Místo konání: Ivančice

Počet členů realizační skupiny: 5

 

AKTIVITY PROJEKTU

 

16.5.2023, 3. online kurz Mírového vzdělávání, 18-19:30 hod.

 • 3. lekce Mírového vzdělávání se zabývala tím, co narušilo mír v lidské společnosti, co je zdrojem konfliktu, ale také, co se stává zdrojem řešení konfliktů. V rámci setkání proběhlo dvakrát rozdělení do menších skupinek po třech až pěti účastnících, kteří diskutovali nad otázkami k dané teorii. V rámci lekce jsme použili prezentaci (stejně jako v předchozích lekcích) a také videa, která souvisela s daným tématem, díky kterým účastníci lépe mohli vstřebat probíranou látku. Na konci jsem zadali misi do příštího týdne v podobě kresby související s tématem. Následné kresby budou sdíleny do společné whatsappové skupiny. Záznam z lekce a materiály budou nahrány na platformu Moodle.
 • Programu kurzu

9.5.2023, 2. online kurz Mírového vzdělávání, 18-19:30 hod.

 • 2. lekce Mírového vzdělávání poukazovala na vlastní hodnotu, vliv a roli ve společnosti a vysvětlovala důležitost povědomí o těchto hodnotách, abych já jako jedinec mohl vytvářet společnost plnou porozumění, míru a harmonie. Po teoretické přednášce následovala aktivita na téma “moje hodnota” s názvem "nádoba", skrze kterou si účastníci mohli prakticky vyzkoušet teorii z probrané lekce. Následně proběhlo vysvětlení ohledně používání platformy Moodle pro sdílení veškerých materiálů (PDF lekcí a video nahrávek z lekce) všem účastníkům.
 • Programu kurzu

2.5.2023, 1. online kurz Mírového vzdělávání, 18-19:30 hod.

 • 1. lekce Mírového vzdělávání vysvětluje, proč příroda žije v harmonii a jak se my jako lidé můžeme z přírody inspirovat a vytvářet prostředí naplněné pochopením, respektem, spoluprací a uznáním odlišností mezi námi vedoucí k harmonii. Po představení lekce následovala krátká diskuze a také informační schůzka pro nově příchozí účastníky, kteří se nezúčastnili schůzky offline 20.4. Také jsme zahrnuli praktické informace o trvání kurzu do 27.6., scházení se každé úterý a závěrečném testu ze všech lekcí pro prokázání nabytých dovedností.
 • Programu kurzu

20.4.2023, kurz Mírové vzdělávání, Ivančice, 9-13 hod.

 • Dopolední program zahrnujícího teoretickou přednášku, aktivitu, diskuzi, informační schůzku o představení navazujícího online kurzu a zpětnou vazbu.
 • Program kurzu

11.4.2023, monitorovací návštěva z DZS

 • téma: dodržování zásad, cílů a požadavků programu Evropský sbor solidarity, naplňování stanovených cílů a realizaci aktivit

10.3.2023, prezentace projektu na krajské poradě ředitelů

 • pozvání na kurz mírového vzdělávání a možnosti zapojení, možných 20 pozitivních účastníků po 20.3.2023

5.1.2023, on-line setkání členů týmu a zástupců SVČ (vybraná schůzka)

 • téma: strategie pro naplnění
 • diskutované body: sdílení obvolávaných škol, domluva na vytvoření registračního online dotazníku pro zjištění časových možností škol, emailové pozvánky a letáku pro kurz mírového vzdělávání v SVČ

1.11.2023, on-line meeting členů týmu a zástupců SVČ (vybraná schůzka)

 • téma: diskuse o projektu solidarity (nábor účastníků, podmínky, harmonogram, plakát, možnosti online verze)
 • diskutované body: shromáždění vzdělavatelů, propagace prostřednictvím letáku, oznámení o nových e-mailových adresách pro společnou komunikaci, požadavek SVČ: Středisko volného času změní termíny a pošlou do škol znovu s novými informacemi, plán: SVČ bude představovat projekt na celostátním setkání ředitelů Středisek volného času v ČR, diskuse o reakcích škol: sdílení ze strany týmu o pozitivních reakcích ale z důvodu nedostatku času a nemocí, jiného programu nedomluveno nic na pevno, rozjednáno, řešení, co je potřeba uvést na letáku: musí tam být logo Střediska volného času Ivančice a Evropského sboru solidarity, diskuse o tom, jak lépe můžeme navázat projekt na již existující programy a zájem ve střediscích volného času, navázat na "Výchovu k demokracii", která probíhá v některém středisku volného času nebo ve školách - může být spojena s tímto průřezovým tématem nebo něčím podobným, plán: 15.11. udělat osobní představení, kde školy s tímto seznámíme, propojit s Výchovou k demokracii, ukázat souvislost, vytvořit online-offline program - návrhy

10.8.2022, letní program Piráti, Ivančice, 9-15:50 hod.

 • Letní program pro děti zaměřený na mírové hodnoty: #Rozmanitost #Jedinečnost #Spolupráce
 • Program dětem pomohl pochopit, proč je spolupráce důležitá k tomu, abychom mezi sebou měli harmonii, i když jsme všichni velmi odlišní a rozmanití. Uvědomění, které děti získaly, je semínkem, ze kterého může vyrůst strom, který nenese konflikt, ale mírové hodnoty, jako je spolupráce, vlastní hodnota, ohleduplnost k druhým a další. Cíl programu je pomoci dětem, žákům a studentům z Ukrajiny s integrací do českého prostředí a zároveň pomoci těm v České republice pochopit a přijmout své vrstevníky z Ukrajiny, kteří byli kvůli válce nuceni ze své země utéct.
 • Výsledná zpráva z realizace aktivity
Fotogalerie


Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit