Mírové vzdělávání

Příjemce:   SVČ Ivančice

Registrační číslo:   2022-2-CZ01-ESC30-SOL-000091297

Datum zahájení:   01.08.2022

Datum ukončení:   31.07.2023

Výše dotace:   7.644 Euro

 

Cílem projektu je praktické vzdělávání k mírové tématice, proč konflikt vzniká a jak na něj aktivně reagovat, jak ho řešit a jak mu předcházet i do budoucna. Během doby trvání projektu vytvoříme celkem dva kurzy pro pedagogy a pracovníky s mládeží,  jehož cílem je vzdělat pedagogy a pracovníky s mládeží v oblasti mírových a demokratických hodnot, jak po teoretické, tak po praktické stránce. Ti pedagogové a pracovníci s mládeží, kteří tento kurz absolvují, budou poté vytvářet s naší spoluprací konkrétní dvouhodinové programy pro žáky, děti či studenty z ČR a Ukrajiny, aby jim pomohli lépe spolu vycházet skrze poznání sebe samotných i druhých a uvědomění si hodnoty všech zúčastněných.

Místo konání: Ivančice

Počet členů realizační skupiny: 5

 

AKTIVITY PROJEKTU

červenec 2023, pobytový vzdělávací kurz

 • V rámci solidárního projektu s názvem Mírové vzdělávání proběhl v Otrokovicích od 23. do 28. července 2023 šestidenní kurz pedagogů a pracovníků s mládeží. Účastníci prošli dvanácti lekcemi mírového vzdělávání, včetně témat jako je komunikace, spolupráce, má hodnota, můj vliv a má role ve společnosti, vděčnost, ohleduplnost, odpuštění nebo ochrana a rozvoj kulturního dědictví naší země. Součástí lekcí byly krátké aktivity k hlubšímu porozumění probíraného tématu, diskuze a sdílení konkrétních případů implementace v praxi. Účastníci vytvořili na základě probíraných témat vlastní program, který si mohli za podpory lektorů mírového vzdělávání aktivně vyzkoušet přímo se svými dětmi.

     V rámci závěrečné zpětné vazby účastníci sdíleli:

     "Z každé lekce jsem si odnesla něco, co budu chtít zakomponovat do mého jak životního či osobního působení v dalším životě."

     "Děkuji za všechno! Jsme jedno!"

     Co jsem se naučila nového: "Miluj sebe, potom můžeš milovat ostatní."

 

červen-červenec 2023, výukové programy 

 • V rámci solidárního projektu s názvem Mírové vzdělávání se na konci června i v červenci konalo celkem 22 výukových programů, kterých se celkem účastnilo 421 žáků a studentů a 27 dospělých. Cílem programů bylo, aby si účastníci uvědomili důležitost a vzácnost svého kulturního dědictví v České republice, co mají na své vlasti rádi a přišli s nápady, co by pro svou vlast chtěli učinit, a tak se mohli zamyslet nad svou rolí v zachování a rozvoji do budoucna. Mládež je těmi, na kterých záleží budoucnost jejich země. Jsou těmi, kteří tvoří budoucnost národa a to je něco, co si potřebují uvědomit, aby národ mohl prospívat. Protože program Mírového vzdělávání má dlouhodobý charakter, Ivančice jsou nyní na dobrém startovním místě pro budoucí rozvoj míru a harmonie v Ivančicích samotných, ale také jako inspirace pro ostatní školy a školská zařízení po České republice.

  Po projektu žáci a studenti sdíleli:
  "Dozvěděl jsem se, že můžu ovlivnit něco, co se zdá, že ovlivnit nejde."
  "Chtěl bych v ČR zachovat nedotknutou přírodu a tradice - to nás dělá jedním národem."
  "Budu třídit odpad, chci se stát doktorem a pomáhat tak lidem, také podporovat vědu.”
  "Chci více mluvit s lidmi, chápat je, dále se starat o naši planetu, která je nemocná a potřebuje uzdravit."

27.6.2023, 9. online kurz Mírového vzdělávání, 18-19:30 hod.

 • Dne 27. června proběhla poslední část kurzu mírového vzdělávání. Účastníci se seznámili s 11. a 12. lekcí kurikula. Během první lekce účastníci přemýšleli nad důležitostí zákona a postojem ho dodržovat. Nebyl to ledajaký zákon, šlo především o mírový zákon - DPCW (Deklarace míru a ukončení válek), která dává praktickou odpověď na dosažení míru. Poté jsme se zaměřili na jednotlivé charakteristiky míru a zamýšleli jsme se nad tím, jaké vlastnosti míru bychom my osobně chtěli mít. Zazněly demokracie, obětavost, klid, jistota, ale také respekt či harmonie. Skrze mnoho příběhů z české historie a nadějeplných zpráv ze světa si účastníci mohli uvědomit, že k tomu, aby vytvořili svět, kde je mír, potřebují mít odvahu pramenící ze srdce, které miluje mír. Poté je možné mír vytvořit praktickými kroky. V závěru, pro upevnění odhodlání dělat kroky k dosažení míru, se účastníci zamysleli nad osobním předsevzetím a poté popsaný papír složili do podoby holubice míru pro osobní připomínku vlastního odhodlání a památku na kurz. Následně účastníci obdrží soubor s několika otázkami závěrečného testu pro upevnění nabitých znalostí.
 • Programu kurzu

20.6.2023, 8. online kurz Mírového vzdělávání, 18-19:30 hod.

 • Dne 20. června proběhly 9. a 10. lekce mírového vzdělávání na téma "Respekt vůči starším" a "Úsilí o zachování dědictví", které jsou důležitými stavebními kameny - praktickými hodnotami, jak vytvářet mír a harmonii ve svém prostředí počínaje od sebe. Účastníkům byly předány lekce teoreticky a také se zúčastnili praktické aktivity s využitím kreativních funkcí na platformě Zoom, jako je malování či psaní s rozvinutím živé diskuze na téma “Jaký učitel mě v dětství či v mém životě nejvíce ovlivnil a proč”, což souviselo s lekcí "Respekt ke starším". Po teorii a aktivitě účastníci obdrželi krátké shrnutí obou lekcí a dostali úkol na následující týden, aby tyto hodnoty více ukotvili ve svých životech.
 • Programu kurzu

13.6.2023, 7. online kurz Mírového vzdělávání, 18-19:30 hod.

 • Dne 13. června proběhla 7. a 8. lekce kurzu mírového vzdělávání, na které se účastníci zaměřili na hodnoty "obětavost" a "porozumění a odpuštění”, které jsou nepostradatelné pro toho, kdo chce vytvořit mír v sobě a ve svém okolí. Bez obětavosti a odpuštění není možné vytvářet harmonii a mír. Proto se účastníci dozvěděli více teoreticky, co je význam těchto hodnot, jaká je souvislost s mírem a jak tyto hodnoty přenést do praktického života. Lekce byly odděleny online aktivitou na téma "pro koho jsem schopen v životě obětovat", na základě které se rozvedla diskuze o tomto tématu.
 • Programu kurzu

6.6.2023, 6. online kurz Mírového vzdělávání, 18-19:30 hod.

 • Dne 6. června proběhla konzultační schůzka v rámci kurzu mírového vzdělávání, kde došlo ke konzultaci jednotlivých programů mírového vzdělávání, které účastníci plánují vytvořit během června a července ve svém prostředí. Představili jsme, jak vytvořit a vyplnit plán lekce. Účastníci byli také vyzváni k domluvení individuální schůzky pro konzultaci, čehož v průběhu tohoto kurzu již někteří využili.
 • Programu kurzu

30.5.2023, 5. online kurz Mírového vzdělávání, 18-19:30 hod.

 • Dne 30. května proběhly 5. a 6. lekce, které jsou součástí druhé části celého kurzu. V první části jsme se zabývali tím, jak a proč příroda žije v harmonii a míru a jak takovou harmonii a mír vytvořit v lidské společnosti. Také jsme se dívali na to, proč tomu tak není. Od poslední lekce v květnu jsme se začali zabývat konkrétními cestami, jak prakticky mír vytvářet od malých věcí počínaje uvědoměním si vděčnosti (za to, co každý den přijímáme) a ohleduplnosti vůči zájmu druhých. Tyto hodnoty byly předány teoreticky a také praktickou ukázkou aktivit z již fungujících programů v ZŠ v Praze. V závěru lekce byli účastníci znovu podpořeni, aby na základě přijímaných lekcí a hodnot, vytvořili programy ve svých střediscích, školách či praxích již během běhu tohoto kurzu.
 • Programu kurzu

23.5.2023, 4. online kurz Mírového vzdělávání, 18-19:30 hod.

 • 4. lekce Mírového vzdělávání obsahovala téma znovuobnovení řádu v lidské společnosti. Jelikož se účastníci kurzu během předchozí lekce dozvěděli, že řád je narušen chamtivostí, v této lekci se naučili, skrze co je možné vytvořit řád a mír v lidské společnosti. V rámci setkání proběhlo jedenkrát rozdělení do menších skupinek po třech až pěti účastnících, kteří diskutovali příklady řádu v přírodě a příklad řádu ve společnosti. Na to navázala další část programu v podobě teorie o kultuře míru s krátkým úvodem do druhé části kurzu Mírového vzdělávání, která obsahuje 5. - 12. lekcí.
 • Programu kurzu

16.5.2023, 3. online kurz Mírového vzdělávání, 18-19:30 hod.

 • 3. lekce Mírového vzdělávání se zabývala tím, co narušilo mír v lidské společnosti, co je zdrojem konfliktu, ale také, co se stává zdrojem řešení konfliktů. V rámci setkání proběhlo dvakrát rozdělení do menších skupinek po třech až pěti účastnících, kteří diskutovali nad otázkami k dané teorii. V rámci lekce jsme použili prezentaci (stejně jako v předchozích lekcích) a také videa, která souvisela s daným tématem, díky kterým účastníci lépe mohli vstřebat probíranou látku. Na konci jsem zadali misi do příštího týdne v podobě kresby související s tématem. Následné kresby budou sdíleny do společné whatsappové skupiny. Záznam z lekce a materiály budou nahrány na platformu Moodle.
 • Programu kurzu

9.5.2023, 2. online kurz Mírového vzdělávání, 18-19:30 hod.

 • 2. lekce Mírového vzdělávání poukazovala na vlastní hodnotu, vliv a roli ve společnosti a vysvětlovala důležitost povědomí o těchto hodnotách, abych já jako jedinec mohl vytvářet společnost plnou porozumění, míru a harmonie. Po teoretické přednášce následovala aktivita na téma “moje hodnota” s názvem "nádoba", skrze kterou si účastníci mohli prakticky vyzkoušet teorii z probrané lekce. Následně proběhlo vysvětlení ohledně používání platformy Moodle pro sdílení veškerých materiálů (PDF lekcí a video nahrávek z lekce) všem účastníkům.
 • Programu kurzu

2.5.2023, 1. online kurz Mírového vzdělávání, 18-19:30 hod.

 • 1. lekce Mírového vzdělávání vysvětluje, proč příroda žije v harmonii a jak se my jako lidé můžeme z přírody inspirovat a vytvářet prostředí naplněné pochopením, respektem, spoluprací a uznáním odlišností mezi námi vedoucí k harmonii. Po představení lekce následovala krátká diskuze a také informační schůzka pro nově příchozí účastníky, kteří se nezúčastnili schůzky offline 20.4. Také jsme zahrnuli praktické informace o trvání kurzu do 27.6., scházení se každé úterý a závěrečném testu ze všech lekcí pro prokázání nabytých dovedností.
 • Programu kurzu

20.4.2023, kurz Mírové vzdělávání, Ivančice, 9-13 hod.

 • Dopolední program zahrnujícího teoretickou přednášku, aktivitu, diskuzi, informační schůzku o představení navazujícího online kurzu a zpětnou vazbu.
 • Program kurzu

11.4.2023, monitorovací návštěva z DZS

 • téma: dodržování zásad, cílů a požadavků programu Evropský sbor solidarity, naplňování stanovených cílů a realizaci aktivit

10.3.2023, prezentace projektu na krajské poradě ředitelů

 • pozvání na kurz mírového vzdělávání a možnosti zapojení, možných 20 pozitivních účastníků po 20.3.2023

5.1.2023, on-line setkání členů týmu a zástupců SVČ (vybraná schůzka)

 • téma: strategie pro naplnění
 • diskutované body: sdílení obvolávaných škol, domluva na vytvoření registračního online dotazníku pro zjištění časových možností škol, emailové pozvánky a letáku pro kurz mírového vzdělávání v SVČ

1.11.2023, on-line meeting členů týmu a zástupců SVČ (vybraná schůzka)

 • téma: diskuse o projektu solidarity (nábor účastníků, podmínky, harmonogram, plakát, možnosti online verze)
 • diskutované body: shromáždění vzdělavatelů, propagace prostřednictvím letáku, oznámení o nových e-mailových adresách pro společnou komunikaci, požadavek SVČ: Středisko volného času změní termíny a pošlou do škol znovu s novými informacemi, plán: SVČ bude představovat projekt na celostátním setkání ředitelů Středisek volného času v ČR, diskuse o reakcích škol: sdílení ze strany týmu o pozitivních reakcích ale z důvodu nedostatku času a nemocí, jiného programu nedomluveno nic na pevno, rozjednáno, řešení, co je potřeba uvést na letáku: musí tam být logo Střediska volného času Ivančice a Evropského sboru solidarity, diskuse o tom, jak lépe můžeme navázat projekt na již existující programy a zájem ve střediscích volného času, navázat na "Výchovu k demokracii", která probíhá v některém středisku volného času nebo ve školách - může být spojena s tímto průřezovým tématem nebo něčím podobným, plán: 15.11. udělat osobní představení, kde školy s tímto seznámíme, propojit s Výchovou k demokracii, ukázat souvislost, vytvořit online-offline program - návrhy

10.8.2022, letní program Piráti, Ivančice, 9-15:50 hod.

 • Letní program pro děti zaměřený na mírové hodnoty: #Rozmanitost #Jedinečnost #Spolupráce
 • Program dětem pomohl pochopit, proč je spolupráce důležitá k tomu, abychom mezi sebou měli harmonii, i když jsme všichni velmi odlišní a rozmanití. Uvědomění, které děti získaly, je semínkem, ze kterého může vyrůst strom, který nenese konflikt, ale mírové hodnoty, jako je spolupráce, vlastní hodnota, ohleduplnost k druhým a další. Cíl programu je pomoci dětem, žákům a studentům z Ukrajiny s integrací do českého prostředí a zároveň pomoci těm v České republice pochopit a přijmout své vrstevníky z Ukrajiny, kteří byli kvůli válce nuceni ze své země utéct.
 • Výsledná zpráva z realizace aktivity
Fotogalerie


Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit