news.image
Mírové vzdělávání
Skončil roční solidární projekt podpořený Evropským sborem solidarity a EU.

Stejně jako jiné státy světa i Česká republika v posledních několika letech zažila mnoho kritických momentů, které měly přímý či nepřímý dopad na výuku žáků a studentů všech škol i věkových skupin. Velký dopad nejen na způsob výuky, ale i duševní zdraví, měl covid-19, který zapříčinil redukci fyzického kontaktu mezi žákem a učitelem, redukci času výuky a samostudia, a v neposlední řadě také negativně ovlivnil vývoj kognitivních a socio-emocionálních dovedností. Navazující výzvou pro školský systém byl také dopad rusko-ukrajinského sporu, který přivedl na české území více než 500 tisíc ukrajinských migrantů. Integrace ukrajinských žáků do českých škol si vyžádalo zavedení mnoha speciálních programů i úprav učebních plánů tak, aby měli žáci přicházející z různého jazykového, kulturního a vzdělávacího prostředí zajištěn přístup ke vzdělání a zároveň aby bylo zajištěno přijetí těchto žáků mezi českou populaci.

S ohledem na tyto události je ve snaze vytvářet programy, které pomohou žákům začlenit se zpět do společnosti, uvědomit si vlastní hodnotu i hodnotu druhých, naučit se přijímat jiné kultury, budovat ohleduplnost vůči sobě navzájem a v oblasti školství v neposlední řadě také respektovat vzdělavatele, tj. osoby, které skrze vzdělání podpořili můj mentální i duševní rozvoj.

Solidární projekt mírového vzdělávání reflektoval tyto nedostatky ve vzdělávacím systému a přichází s vizí zvýšení dostupnosti mírového vzdělávání skrze prezenční (offline) i distanční (online) výuku. Učební plán mírového vzdělávání sestával z 12 lekcí, které tvořil základ tréninku pedagogů a pracovníků s mládeží vedoucí k uvědomění si důležitosti diverzity ve společnosti a přijetí a respektování našich vzájemných rozdílů, rozvíjení vzájemného porozumění a ohleduplnosti, uvědomění si vlastní hodnoty, vlivu a role ve společnosti, rozvíjení kulturního dědictví aj. V dlouhodobém měřítku je cílem takové výuky přispět k prevenci konfliktů, řešit ty stávající nenásilnou cestou a vytvářet mír ve společnosti na úrovni jednotlivců, skupin i mezi státy. Pedagogové a pracovníci s mládeží, kteří tento trénink absolvovali, vytvářeli s naší spoluprací konkrétní vzdělávací programy pro žáky z České republiky a Ukrajiny, aby jim pomohli si uvědomit, co nás spojuje a jak můžeme tvořit společenství založené na vzájemném přijetí, respektu, ohleduplnosti a lásce k vlastní zemi i k ostatním národům.

Distanční (online) forma

V období od 2. května do 27. června 2023 proběhl online kurz mírového vzdělávání s 10 účastníky­­­. Kurz probíhal jednou týdně skrze platformu Zoom. Účastníci prošli všemi 12 lekcemi mírového vzdělávání a skrze teoretickou i praktickou část mohli lépe porozumět tomu, jak vypadá svět v harmonii a řádu, důvodu, proč svět v tomto stavu míru ještě není a jakými prostředky můžeme docílit jeho obnovy skrze přijetí specifických mírových hodnot (jako je vděčnost, ohleduplnost, obětavost, odpuštění, respekt, budování lásky ke své vlasti, a mnoho dalších) do svého každodenního života.

Aktivity pro lepší pochopení každé lekce byly koncipované tak, aby byly proveditelné v online formě. Zahrnovaly zejména verbální sdílení ve skupinách, online hry, kreslení obrázků nebo třeba vytváření origami. 

Během týdne se účastníci podporovali ve společném chatu a sdíleli své podněty k probíraným tématům skrze fotografie, citáty či vlastními poznatky ze života.

Úspěšnost kurzu odrážela hojná účast ve vytváření výukových programů, které vzdělavatelé zahrnuli do vlastní výuky. Proběhlo 22 takovýchto programů s počtem 421 dětí, žáků a studentů a 27 dospělými. S některými vzdělavateli se připravuje již také roční výukový plán a po absolvování vědomostního testu obdrží oficiální certifikát mírového vzdělavatele.

Týdenní intenzívní kurz (offline)

Kromě online tréninku proběhl v rámci solidárního projektu i offline šestidenní vzdělávací kurz pedagogů a pracovníků s mládeží. Kurz proběhl v období 23.-28. července 2023 v Otrokovicích v malebné rezidenci umístěné uprostřed přírody a oproti online variantě poskytoval mnoho výhod díky jeho fyzickému provedení. Mírové vzdělávání bylo začleněné do programu tzv. „family campu“ pořádaného Střediskem volného času Ivančice. Účastníky byli tedy pedagogové a pracovníci s mládeží spolu se svými ratolestmi. Díky oddělenému programu pro děti a dospělé se mohli účastníci věnovat výuce, zatímco jejich potomci si užívali místních radovánek a aktivit, které kemp nabízel. Podobně jako u online varianty účastníci prošli dvanácti lekcemi mírového vzdělávání. Součástí lekcí byly krátké aktivity k hlubšímu porozumění probíraného tématu, které si ale účastníci mohli užít více naživo, interaktivně ve skupině, a použít k nim i rozmanité materiály z přírodních zdrojů objevených v okolí rekreačního centra. Účastníci obzvláště ocenili diskuze v rámci každého tématu, možnost pokládat mnohdy i kontroverznější otázky a sdílení příkladů z praxe v oboru, v kterém se každý z účastníků pohyboval. Velkým přínosem pro ně byla tvorba výukových plánů pro aktivity mírového vzdělávání vytvořené na základě probíraného tématu a jejich následná realizace v rámci péče o přítomné potomky. Naopak určitou výzvu v plánování výuky a aktivit představovaly náhlé změny počasí či zajišťování péče o děti.

V rámci závěrečné zpětné vazby účastníci mj. sdíleli:

"Z každé lekce jsem si odnesla něco, co budu chtít zakomponovat do mého jak životního či osobního působení v dalším životě."

"Děkuji za všechno! Jsme jedno!"

Co jsem se naučila nového: "Miluj sebe, potom můžeš milovat ostatní."

Všichni účastníci mají zájem prohlubovat své znalosti ohledně mírového vzdělávání a mnozí z nich již vytvářejí roční plán pro implementaci mírových hodnot do své výuky či programů, k čemuž mají po absolvování tréninku všechny předpoklady.

V rámci podpory integrace ukrajinských migrantů do české společnosti proběhlo v Ivančicích rovněž 12 výukových programů v tamní základní, střední škole a na SVČ. Skrze programy s názvem “Láska k mé vlasti”, si mohli děti a žáci uvědomit, jak moc je důležité budovat vztah ke svému národu, abychom mohli docílit naplnění míru v každé zemi a vybudovat tak trvalé vztahy i napříč státy či kontinenty. Účastníci si také skrze sdílení svých spolužáků i skrze svědectví dětí a mládeže z různých koutů světa v rámci videoukázek uvědomili svou roli v zachování národa a v jeho rozvoji do budoucna. Uvědomili si, že jsou těmi, na kterých záleží budoucnost jejich země. Účastníci sdíleli své odhodlání v rozvoji národního dědictví a odkazovali i na svou roli v jeho zachování, což překvapilo i mnohé přítomné pedagogy.

Po programu žáci sdíleli: 

"Dozvěděl jsem se, že můžu ovlivnit něco, co se zdá, že ovlivnit nejde." 

"Chtěl bych v ČR zachovat nedotknutou přírodu a tradice – to nás dělá jedním národem."

"Budu třídit odpad, chci se stát doktorem a pomáhat tak lidem, také podporovat vědu.”

"Chci více mluvit s lidmi, chápat je, dále se starat o naši planetu, která je nemocná a potřebuje uzdravit."

Důležitou roli v této aktivitě měl i důraz na začlenění ukrajinských žáků, kteří se programu zúčastnili, do českých škol. I oni měli možnost před svými spolužáky sdílet klady své země a svá přání pro její rozvoj, která se často přirozeně týkala vytvoření míru a zachování demokracie. 

Závěrem…

Díky solidárnímu projektu jsme měli možnost realizovat různé formy mírového vzdělávání a nalézt tak způsoby, jak tuto výuku zpřístupnit všem pedagogům a pracovníkům s mládeží s ohledem na jejich zaměření, časové vytížení či dojezdovou vzdálenost. Mohli jsme zakusit přínosy i úskalí obou forem a inspirovat se k jejich úpravě skrze bezprostřední zpětnou vazbu účastníků, závěrečná hodnocení i reflexi v týmu. 

V rámci závěrečné zpětné vazby účastníci sdíleli:

"Z každé lekce jsem si odnesla něco, co budu chtít zakomponovat do mého jak životního či osobního působení v dalším životě."

"Děkuji za všechno! Jsme jedno!"

Co jsem se naučila nového: "Miluj sebe, potom můžeš milovat ostatní."

Rádi bychom tedy pokračovali v obou formách vzdělávání – online formě k tomu, aby trénink mohl být dostupný pro každého, a zároveň offline formě pro shromáždění komunity mírových vzdělavatelů, kteří se mohou podílet na obnově naší země a vytvořit tak lepší svět pro naše budoucí generace. V rámci specifických programů bychom se rádi zaměřili na spojení mírového vzdělávání s volnočasovými aktivitami, jako jsou letní tábory či soustředění fokusované na určitou mimo školní zálibu.

V rámci celého projektu jsme se přesvědčili o tom, že účastníci jsou schopni na základě obou forem tréninkového kurzu aplikovat mírové vzdělávání do praxe samostatně, případně s počáteční podporou lektorů. Podporu v implementaci bychom do budoucna rádi zlepšili skrze tvorbu kvalitních výukových materiálů pro samostudium a shromáždění knihy aktivit, která může být inspirací nejen pro pedagogy, kteří již prošli mírovým vzděláváním, ale i pro ty, kteří k němu teprve hledají cestu. 

Aktivita “Láska k mé vlasti” nám pak umožnila vidět, jak je v České republice důležité podpořit lásku k vlastnímu národu a vlastní zemi skrze uvědomění si sebe sama jako nepostradatelného článku společnosti. Jednoduchými otázkami a podněty k zamyšlení si žáci dokázali brzy uvědomit, co mají na své zemi rádi a mnozí z nich ve zpětné vazbě sdíleli konkrétní způsoby, jak naši zemi vylepšit a jaké konkrétní kroky k tomu oni sami chtějí podnikat. V nadcházejícím školním roce chceme v podobných aktivitách jistě pokračovat a těšíme se, jaké změny k lepšímu tento krok přinese.

Závěrem chceme poděkovat Evropskému sboru Solidarity za podporu tohoto projektu, Evropské unii za finanční podporu, Domu zahraniční spolupráce a Středisku volného času Ivančice za cenné rady.

Za realizační tým Zuzana Hyhlíková

Solidární projekt je financován Evropskou unií a podpořen Evropským sborem solidarity.
 

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit