Propojujeme MAS BB

Příjemce:   SVČ Ivančice

Registrační číslo:   CZ.03.02.01/00/22_008/0000124

Datum zahájení:   01.05.2023

Datum ukončení:   31.01.2026

Výše dotace:   1.065.436,00 Kč

 

Projekt je podpořen finančními prostředky z ESF+ a ze státního rozpočtu v rámci programu OPZ plus.  

 

Komunitní aktivity Horizont SVČ (finanční partner)

Záměrem této aktivity je rozvíjet komunitní aktivity v Mikroregionu Ivančicko. V rámci komunitního centra bude poskytováno zázemí pro setkávání a vzdělávání cílových skupin (ženy na mateřské  dovolené, mládež, senioři, rodiny a veřejnost). Komunitní pracovník bude organizovat podnětné aktivity pro zapojení a aktivizaci všech těchto cílových skupin. Budou poskytovány i poradenství, konzultace v této oblasti. Bude využit již zbudovaný komunitní sál, komunitní kuchyňky, cvičebny, polytechnické, jazykové, digitální, mediální dílny a učebny, klub mládeže, informační centrum pro mládež, dětské centrum, dětský klub. Komunitní pracovník bude koordinovat a organizovat připravované aktivity. Aktivity projektu budou nejvíce zaměřeny na rodiny s dětmi, seniory, ohrožené skupiny, mezigenerační aktivity, propojování cílových skupin, propojování organizací a firem. Aktivitami se naváže na vybudování komunitního centra v rámci IROP MAS. Hlavním cílem aktivit je rozvíjet, zdokonalovat a zkvalitňovat aktivity a služby pro všechny cílové skupiny. Cílenou komunitní prací rozšíříme možnost smysluplného naplňování volného času, aktivizujeme celou komunitu mikroregionu a podnítíme samostatnou činnost komunity. Komunitám nabídneme možnosti dalšího vzdělávání v oblasti komunitního života, budeme vést občany ke společným komunitním aktivitám, vytvářet tím prostor k tvorbě jejich společných programů a setkávání. 

 

Dílčí cíle:

 • rozvoj komunitního centra
 • vytvoření zázemí
 • sociální začleňování
 • spolupráce a komunikace, osobnostní rozvoj
 • organizace volnočasových vzdělávacích aktivit
 • zapojení ohrožených skupin
 • uplatnitelnost na trhu práce
 • rozvoj finanční gramotnosti
 • rozvoj sociálních kompetencí
 • rodinné vazby
 • participace a síťování

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit