Komunitní centrum Horizont

Příjemce:   SVČ Ivančice

Registrační číslo:   CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012501

Datum zahájení:   01.07.2020

Datum ukončení:   31.12.2021

Výše dotace:   5.650.932,50 Kč

 

Účel dotace: vybudování komunitního centra, kvalitního zázemí pro vzdělávání a prostoru pro setkávání komunitních skupin ve Středisku volného času

 

Přínos projektu: zvýšení kvality zájmového vzdělávání, zkvalitnění zázemí a prostoru pro setkávání účastníků a různých cílových skupin v rámci komunitního života ve městě a regionu; aktivity realizované v komunitním centru budou cílit na osoby ohrožené sociálním vyloučením a na osoby se zdravotním postižením, budou podporovat jejich setkávání s ostatními obyvateli,  organizacemi, spolky a zapojovat je do komunitního života

 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je získat víceúčelové bezbariérové prostory pro stávající komunitní a spolkové aktivity a pro rozšíření nabídky vzdělávacích, kulturních, volnočasových, sociálně-aktivizačních a komunitních aktivit v obci, se zvláštním zaměřením na osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením (děti a mládež, rodiče s malými dětmi a seniory) a osoby se zdravotním postižením.

1. Vytvořit  prostor pro setkávání místní komunity

2. Podpořit sociální soudržnost ve městě  a regionu

3. Navýšit kvalitu a dostupnost služeb vedoucích k sociální inkluzi účastníků  důrazem na inkluzi

4. Zapojit osoby ohrožených sociálním vyloučením a osob se zdravotním postižením a předcházet tak jejich sociální izolaci

5. Nabídka bude vycházet z konkrétních potřeb každé cílové skupiny a bude připravena koordinátorkou komunitního centra ve spolupráci se zástupci cílových skupin 

6. Komunitní centrum zároveň nabídne zázemí stávajícím komunitním akcím pořádaným obcí a spolkové činnosti

 

Popis projektu: projekt je zaměřen na rekonstrukci a vybavení komunitního sálu, 3 komunitních cvičeben + šaten, 1 komunitní učebny, 2 komunitních kuchyněk, sociálního zařízení, zázemí pro rodiny, zázemí pro lektory

 •  komunitní sál a jeho zázemí - v sále budou probíhat akce různého charakteru - setkávání členů komunity, kulturní a společenské akce nebo spolková činnost
 • zázemí pro rodiny - v této místnosti budou vhodné podmínky pro přípravu drobného občerstvení a péči o malé děti - klienti komunitního centra budou mít možnost je přebalit, ohřát jim jídlo a v klidu je nakrmit; bude zde možnost i zakoupit občerstvení
 • komunitní kuchyně - v této místnosti bude probíhat společná příprava jídla v rámci setkávání členů komunity a kuchařské kurzy pro všechny věkové kategorie
 • komunitní cvičebny - sportovní,  taneční, zdravotní, kondiční, společenské a zábavné aktivity pro všechny věkové skupiny
 • sklad pro cvičebny - široká škála cvičebních pomůcek
 • šatny ke cvičebnám - k odkládání oděvů a převlékaní 
 • komunitní učebna -  setkávání menších skupin, společenské a vzdělávací aktivity
 • kuchyňka – zázemí učebny, bude sloužit účastníkům setkávání a vzdělávacích aktivit, včetně lektorů - bude zde možné připravit základní občerstvení
 • zázemí pro lektory – místnost a její  vybavení bude sloužit lektorům pro přípravu vzdělávacích aktivit

 

Cílové skupiny:

 • děti, mládež, dospělí 
 • senioři
 • rodiče  a prarodiče s dětmi
 • osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením 
 • osoby se zdravotním postižením 
 • osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
 • znevýhodnění

 

Celkové výdaje: 7.143.000 Kč

Výše dotace: 5.650.932,50 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit