Make yourself visible 2

Typ aktivity:   mobilita pracovníků s mládeží

Příjemce:   SVČ Ivančice

Registrační číslo:   2020-2-CZ01-KA105-078601

Datum zahájení:   01.09.2020

Datum ukončení:   31.12.2022

Výše dotace:   43.976 Euro

 

Partneři projektu: Academy of innovation - Rusko, Center for Euroinitiatives - Ukrajina, TTB - Norsko, Youth for the world non-entrepreunarial - Gruzie, Udruga mladih Spirit of Freedom Hrvatksa - Chorvatsko, Chance - Building, Jugend und Sport BJS gGmbH - Německo, Tegyunk Egyutt Az Ifjusagert Alapitvany - Maďarsko, Associacion amigos de Europa - Španělsko, 3D Friends - Lotyšsko, Hellas - Řecko, Ecolab - Arménie, Fraternitas - Polsko

---------------------------------

 

2. ČÁST 

VIDEOSPOT ZDE

Na konci března 2022 se konala ve Středisku volného času v Ivančicích druhá část mezinárodního školícího kurzu MAKE YOURSELF VISIBLE. Účastníky byli mladí lidé z České republiky, Ukrajiny, Norska, Německa, Polska, Maďarska, Gruzie, Lotyšska, Řecka a Chorvatska, kteří se zabývají marketingovými strategiemi. 

Hlavními cíli setkání bylo:

 • rozvíjet a zlepšovat dovednosti při vytváření a podpoře marketingové strategie
 • získat zkušenosti, znalosti a dobrou praxi v různých oblastech, jako je komunikativnost, veřejné vystupování, kreativní myšlení, řízení času a konfliktů, týmová práce, vizualizace materiálů, používání digitálních nástrojů, strategické plánování apod.
 • rozvíjet kompetence účastníků, jako je smysl pro iniciativu a podnikavost, sebeposílení a sebeúcta prostřednictvím projektového řízení a vzájemného učení
 • zlepšit mezikulturní povědomí a projev účastníků prostřednictvím objevování nových tradic, životního stylu, kultur a zvyků

Během 7 dnů účastníci objevili marketingové taktiky neziskových organizací, které umocňují poslání jejich organizací, podporují dárcovství, přitahují dobrovolníky a zainteresované strany a pomáhají jejich organizaci lépe růst. Zkušení zahraniční lektoři a expertka na marketing prováděli účastníky vzdělávacím procesem, který byl finančně podpořen programem Erasmus+.

Účastníci zavítali nejen do jihomoravské metropole, ale také objevovali krásy města Ivančic. 

 

Jedním z účastníků byl také český účastník Marek z Uherského Hradiště

Na kurz jsem se přihlásil, protože jsem chtěl získat více informací z tohoto oboru. Trenéry z tohoto projektu jsem již z minulosti znal a věděl jsem, že je to záruka toho, že projekt bude obohacující. Jedna z trenérek na tomto projektu, kterou jsem ale neznal, byla Izza z Pákistánu, která studuje v Německu. Izza je expertem na marketing v rámci sociálních sítí a má široké znalosti o algoritmech nejpopulárnějších sociálních platforem jako je například Instagram. 

Na začátku projektu jsme se dozvěděli více teoretických informací o tom, jak sociální sítě fungují, jejich algoritmy a marketingové triky na přilákání diváků. Izza nám doporučila praktiky, jak se prezentovat na sociálních sítích, ale i poukázala na chyby, které velká část lidí na těchto sociálních sítích dělá. 

V druhé části projektu jsme se zaměřili více na praktické využití sociálních sítí. Měli jsme za úkol vytvořit kalendář, kdy a co budeme zveřejňovat za obsah pro své publikum. Dále jsme ve skupinách natáčeli videa (normální a stop-motion), plakáty, propagační fotografie a naši marketingovou strategii. Proces vytváření a výslednou práci jsme vždy poté zhodnotili ve skupinách. V průběhu tohoto zhodnocení jsme si sdíleli zpětnou vazbu pro další zlepšení našeho obsahu. Celkově byl projekt velmi obohacující a dozvěděli jsme se spoustu nových věcí, které můžeme uplatnit ať už v pracovním nebo osobním životě.

 

2nd PART

VIDEOSPOT HERE

At the end of March 2022, the second part of the international training course MAKE YOURSELF VISIBLE took place in the Centre of Leisure Time Ivančice in the Czech Republic.

The participants were young people from the Czech Republic, Ukraine, Norway, Germany, Poland, Hungary, Georgia, Latvia, Greece and Croatia, who deal with marketing strategies.

The main goals of the meeting were:

 • to develop and improve skills in creating and supporting marketing strategy,
 • to gain experience, knowledge and good practice in different fields like communicativeness, public speaking, creative thinking, time and conflict management, teamwork, visualization of materials, usage of digital tools, strategic planning,
 • to develop participants' competences such as sense of initiative and entrepreneurship, self-empowerment and self-esteem through project management and peer-learning in training courses
 • to improve participants’ intercultural awareness and expression through discovery of new traditions, lifestyles, cultures and habits

During the training course, the participants discovered nonprofit marketing tactics that amplify the missions of their organizations, encourage donations, attract volunteers and stakeholders, and help their organization grow better.

Experienced foreign trainers and a marketing expert guided the participants through a training process that was financially supported by the Erasmus + program.

The participants not only visited the South Moravian metropolis, but also discovered the beauties of the town of Ivančice.

 

One of the participants was also the Czech participant Marek from Uherské Hradiště

I signed up for this training course because I wanted to get more information from this field. I have known the trainers of this project from the past and I knew that it was a guarantee that the project would be enriching. One of the trainers I didn't know was Izza from Pakistan, who studies in Germany. Izza is an expert in social network marketing and has extensive knowledge of the algorithms of the most popular social platforms such as Instagram.

At the beginning of the project, we learned more theoretical information about how social networks work, their algorithms and marketing tricks to attract viewers. Izza recommended us practices on how to present oneself on social networks, but also pointed out the mistakes that a large part of people make on these social networks.

In the second part of the project, we focused more on the practical use of social networks. Our task was to create a calendar of when and what we will publish as content for our audience. We also shot videos (normal and stop-motion), posters, promotional photos and our marketing strategy. We always evaluated the creation process and the resulting work in groups. During this review, we shared feedback to further improve our content. Overall, the project was very enriching and we learned a lot of new things that we can apply in either work or personal life.

---------------------------------

 

1. ČÁST

V polovině října se konal v prostorách Střediska volného času Ivančice mezinárodní školící kurz s názvem MAKE YOURSELF VISIBLE. Jde o pokračování již uskutečněného projektu z roku 2018. Zpětná vazba účastníků, partnerských i dalších organizací nám ukázala, že projekt s podobným tématem je velmi potřebný.

Celý kurz vedli zkušení a dlouholetí lektoři projektů Erasmus+ Natalia S. z Ruska a Eduard O. z Maďarska, kteří stavěli na následujících cílech:

 • umožnit pracovníkům s mládeží z různých zemí se dozvědět o marketingové strategii a brandingu jejich organizací
 • vytvořit podmínky, při kterých si pracovníci s mládeží nacvičí tvorbu „značky“ své vlastní organizace
 • pochopit, že vytvoření marketingové strategie nezpůsobuje utrácení velkého množství finančních prostředků

24 mladých lidí, pracujících s mládeží, se účastnilo 7denního školícího kurzu, který byl zahájen nejrůznějšími seznamovacími aktivitami, poté následovaly hlavní projektové aktivity, a to:

 • tvorba příručky s popisem online nástrojů, které mohou organizace použít ke zlepšení své online viditelnosti
 • tvorba evropské sítě organizací, které mají zájem rozvíjet své kapacity prostřednictvím nástrojů sociálních médií
 • tvorba marketingové strategie pro propagaci osobních a profesních aktivit

Nechyběl ani mezinárodní interkulturní večer. Účastníci ze svých zemí dovezli to, co jim chutná nejvíce. Na mezinárodním stole se tak objevila například norská pochoutka složená z jahod, mléka a bílé čokolády, z Ukrajiny pak domácí uzené a kyselé okurky nebo řecké tzatziki.

Lektoři v tzv. dnu „open space“ nechali prezentovat účastníky, kteří si nachystali krátký workshop. Tyto workshopy byly zaměřeny na jejich nejsilnější stránky, které jsou spojené s obsahem projektu. Mezi takové patřil například seminář o střihu videa pro YouTube.com, povídání o užívání Instagramu a jeho využití, předvedení fungujících nástrojů mimo uvedené od lektorů kurzu nebo pohybová aktivita zaměřená na poznání sám sebe a další.

Účastníci především ocenili několik nových zkušeností, například jak atraktivně vytvořit webovou stránku, učení se v programu Canva, Inshot, Flipaclip, seznámení se s nejrůznějšími digitálními, kreslícími a offline nástroji i nejrůznějšími zdroji a aplikacemi.

Do projektu, který je spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus+, bylo zapojeno 13 zemí – Česká republika, Ukrajina, Španělsko, Řecko, Německo, Lotyšsko, Norsko, Rusko, Maďarsko, Polsko, Arménie, Gruzie a Chorvatsko.

Partnerským organizacím z posledních 4 jmenovaných zemí se nepodařilo vyslat své zástupce z důvodu aktuálních koronavirových opatřeních.

Druhá část tohoto mezinárodního školení proběhne na konci března 2022 zase u nás na Horizontu.

OD ÚČASTNÍKA JUANA

 

1st PART

An international training course called MAKE YOURSELF VISIBLE was held in Ivancice in the Czech repubic in the Centre of leisure time activities in mid-October. This is a continuation of an already implemented project from 2018. Feedback from participants, partner and other organizations showed us that the project with a similar topic is very much needed. 

The whole course was led by experienced and long-term lecturers of the Erasmus + projects Natalia S. from Russia and Eduard O. from Hungary, who built on the following goals: 

 • enable youth workers from different countries to learn about marketing strategies and branding of their organizations
 • create conditions under which youth workers practice creating a "brand" of their own organization
 • understand that creating a marketing strategy does not result in spending large amounts of money

24 young people working with young people took part in a 7day training course, which started with various introductory activities, followed by the main project activities, namely:

 • creation of a guide describing online tools that organizations can use to improve their online visibility
 • creation of a European network of organizations interested in developing their capacities through social media tools
 • creation of a marketing strategy for the promotion of personal and professional activities.

There was also an international intercultural evening. Participants imported from their countries what they liked most. For example, a Norwegian delicacy composed of strawberries, milk and white chocolate, home-made smoked and pickled cucumbers from Ukraine or Greek tzatziki appeared on the international table.

The lecturers had participants present at the so-called "open space" day, who prepared a short workshop. These workshops focused on their strengths, which are related to the content of the project. These included for example a video editing seminar for YouTube.com, talking about using Instagram and how to use it, demonstrating working tools other than those mentioned by the course instructors, or a self-aware physical activity and more. 

Participants especially appreciated several new experiences, such as how to create a website in an attractive way, learning in Canva, Inshot, Flipaclip, getting acquainted with various digital, drawing and offline tools as well as various resources and applications. 

The project, which is co-financed by the European Union's Erasmus + program, involved 13 countries - the Czech Republic, Ukraine, Spain, Greece, Germany, Latvia, Norway, Russia, Hungary, Poland, Armenia, Georgia and Croatia. 

Partner organizations from the last 4 named countries failed to send their representatives due to current coronavirus measures. 

The second part of this international training will take place at the end of March 2022 again at the Horizont

FROM JUAN

Fotogalerie


Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit