Příměstské ukrajinské tábory

 • SVČ Ivančice, Zemědělská 619/2
Informace


Počet účastníků:  24

Určeno pro:  ukrajinské dívky i chlapce ve věku 3-15 let

Úplata:  zdarma/ dotace MŠMT

Úplata zahrnuje:  -

Зареєструватися можна особисто на рецепції SVČ Ivančice - Zemědělská 2

 

INFORMACE K PŘÍMĚSTSKÝM UKRAJINSKÝM TÁBORŮM/ ІНФОРМАЦІЯ ПРО УКРАЇНСЬКІ ПІДМІСНІ ТАБОРИ

терміни: 11.-15.7., 18.-22.7., 25.-29.7., 1.-5.8., 8.-12.8., 15.-19.8., 22.-26.8.

місце: SVČ Ivančice, Zemědělská 2

Strava/ Харчування: obědy, svačiny, pitný režim/ обід, закуски, питний режим

Určeno pro/ Призначений для: ukrajinské dívky i chlapce 3-15 let, program připraven dle věku pro děti 3-6 let a 7-15 let/ Українські дівчата та юнаки 3-15 років, програма підготовлена ​​відповідно до віку для дітей 3-6 років та 7-15 років

Provozní doba/ Години роботи: 8:00-16:00 hod./год.

 • 8:00-8:30 hod. příchod/ прибуття
 • 8:30-12:30 organizované aktivity/ організовані заходи
 • 12:30-13:00 oběd/ обід
 • 13:00-14:00 polední klid/ полудень відпочинок
 • 14:00-16:00 organizované aktivity/ організовані заходи
 • 16:00 odchod/ виїзд

Kontakt/ контакт: recepce@svcivancice.cz, 605 278 361

Náplň tábora/Зміст табору: sport, hry, soutěže, tvořivé aktivity, deskové hry, výlety, výuka češtiny a další/ спорт, ігри, конкурси, творчадіяльність, настільні ігри, поїздки, уроки чеської мови тощо

Vybavení s sebou/ Обладнання на винос: batůžek, láhev na pití, pohodlné oblečení na pobyt a hry venku, pevná obuv na hry venku, přezůvky, čepice proti slunci, sluneční brýle, krém na ochranu proti slunci, pláštěnka, Repelent, plavky, ručník, papírové kapesníky/ рюкзак, пляшка для пиття, зручний одяг для відпочинку на свіжому повітрі та ігри, міцне взуття для рухливих ігор, тапочки, головні убори, сонцезахисні окуляри, сонцезахисний крем, плащ, відлякувачі, купальники, рушник, паперові хустки

 

PŘI NÁSTUPU NA TÁBOR ODEVZDÁTE/ УВІЙШОВШИ В ТАБІР, ВИ БУДЕТЕ ЗДАВАТИ:

 • řádně vyplněný a podepsaný list účastníka/ належним чином заповнений і підписаний лист учасника
 • kopii karty zdravotní pojišťovny/ копія картки медичного страхування
 • plnou moc k vyzvednutí dítěte v případě, že dítě nebude vyzvedávat zákonný zástupce/ довіреність на те, щоб забрати дитину в тому випадку, якщо дитину не забере законний опікун
 • popř. léky (v originální krabičce s příbalovým letákem a označením jména účastníka) a písemnou žádost zákonného zástupce dítěte v případě, že dítě užívá léky během tábora/ або ліки (в оригінальній коробці з пакетною листівкою та ім'ям учасника) і письмовий запит від законного опікуна дитини в тому випадку, якщо дитина приймає ліки під час табору

UPOZORNĚNÍ/ ПОВІДОМЛЕННЯ:

 • účastník se může účastnit tábora, pokud nejeví známky akutního onemocnění a ve 14 dnech před nástupem na tábor nepřišel do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo osobou podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření/ учасник може брати участь у таборі, якщо він не має ознак гострого захворювання та не контактував з фізичною особою, хворою на інфекційне захворювання, або особою, з підозрою на зараження за 14 днів до в'їзду в табір і не був зобов'язаний дотримуватися карантинних заходів
 • za cenné věci (mobilní telefony, šperky, elektronika, …) nejsme na táboře schopni převzít plnou zodpovědnost, jak proti případné krádeži, tak proti ztrátě nebo poničení, mobilní telefony na táboře nedoporučujeme/ · за цінні речі (мобільні телефони, ювелірні вироби, електроніка, ...)/ ми не можемо взяти на себе повну відповідальність в таборі, як проти можливої крадіжки, так і проти втрати або пошкодження, ми не рекомендуємо мобільні телефони в таборі
 • kapesné je možné uschovat u vedení tábora, neručíme za ztráty neuložené hotovosti/ кишенькові гроші можуть зберігатися у керівництва табору, ми не несемо відповідальності за втрату незбережених грошових коштів
 • žádáme Vás o důkladnou prohlídku hlavy dítěte před nástupem na tábor a ujištění se, že dítě nastupuje na tábor bez vší/ Просимо вас ретельно оглянути голову дитини перед входом в табір і переконатися, що дитина потрапляє в табір без вошей

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit