news.image

Informace k provozu SVČ Ivančice

Provoz SVČ Ivančice ve školním roce 2020-2021 vzhledem ke COVID-19

Vážení rodiče, milé děti, naši klienti,

činnost Střediska volného času Ivančice (dále jen SVČ) je zahájena v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

SVČ má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, proto ve zvýšené míře dbáme na dodržování hygienických a protiepidemických pravidel.

U vstupu do SVČ, učeben a dalších prostor jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. Účastníci, jejich zákonní zástupci a další klienti SVČ přicházející do budovy jsou povinni si po příchodu provést dezinfekci rukou, popř. důkladně umýt ruce 20-30 sekund teplou vodou a mýdlem.  

Účastníci, jejich zákonní zástupci a další klienti musí ve vnitřních společných prostorách SVČ používat roušky. V učebnách roušky být nemusí.  

V souvislosti se zamezením šíření nemoci COVID-19 Vás důrazně upozorňujeme, že účastníci, jejich zákonní zástupci a další klienti s příznaky infekčního onemocnění nemohou do SVČ vstoupit. Pokud budou patrné příznaky onemocnění již při příchodu jakékoliv osoby do SVČ nebo v průběhu jakékoliv činnosti SVČ, bezodkladně Vás vyzveme, aby byla osoba co nejrychleji vyzvednuta, popř. v co nejkratším čase opustila budovu SVČ. Do doby, než si nezletilou osobu převezmete, bude izolována v samostatné místnosti. V tomto případě má účastník, respektive jeho zákonný zástupce povinnost kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Účastníkovi, popř. zaměstnanci SVČ s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup na činnost SVČ pouze v případě, prokáže-li se lékařským potvrzením, že netrpí infekční nemocí.

Zákonným zástupcům a dalším klientům SVČ doporučujeme, aby nevstupovali do učeben SVČ, v budově SVČ se zbytečně nezdržovali, popř. využívali čekací zóny na recepci, popř. jednotlivých podlažích a snažili se udržovat bezpečnou vzdálenost.

Zaměstnanci SVČ jsou poučeni o hygienických pravidlech, nutnosti častého a intenzivního větrání prostor učeben i šaten, dezinfekci povrchů a předmětů, které používá větší počet lidí a také důkladném úklidu a dezinfekci všech místností.  

Pokud je určitému účastníkovi nařízena karanténa a SVČ není uzavřeno, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost a úplata se účastníkovi nevrací.

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření SVČ platí, že úplata se poměrně vrací, není-li vzdělávání nahrazeno distančním vzděláváním. Úplata se tedy vrací pouze v případě, pokud činnost neprobíhá nebo nemůže probíhat na dálku.

Děkujeme Vám, že se chováte zodpovědně a ohleduplně vůči ostatním a důsledně dodržujete hygienická opatření 3R: ruce – roušky – rozestupy.  My se budeme snažit vytvořit bezpečné prostředí a přívětivou atmosféru pro Vás všechny.

 

V Ivančicích 9.9.2020                

 

Mgr. Jana Heřmanová                        

ředitelka SVČ

Fotogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit

Videogalerie

Akce, tábory, soutěže, turnaje a další

Navštívit