AUDIT FAMILY FRIENDLY |

 
 
 
 
NAŠE ČINNOST LETNÍ TÁBORY 2020

SLAVÍME 35

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

 

        
FREEZ KLUB

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KLUBÍČKO

EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE

ZŘIZOVATEL SVČ IVANČICE

 

AUDIT FAMILY FRIENDLY

Město Ivančice se zapojilo do projektu Audit familyfriendly. Slovo audit si mnoho lidí spojuje s kontrolou a čísly, tady má však význam jiný. Vychází z latinského audire, což znamená slyšet, naslouchat. Anglicky termín familyfriendlycommunity se dá zase doslovně přeložit jako rodinně-přátelská-obec. Chápeme tedy audit jako proces zjišťování potřeb a naslouchání návrhům, jak udělat město takové, aby se v něm rodiny cítily dobře, aby bylo k rodinám přátelské.

 

Audit je rozdělen na osm životních fází člověka, a to

  1. Těhotenství a narození dítěte
  2. Rodina s kojencem
  3. Malé dítě do tří let
  4. Dítě v mateřské škole
  5. Dítě školního věku
  6. Mladý člověk v procesu vzdělávání
  7. Období po aktivním rodičovství / vztah prarodiče, děti, vnoučata /
  8. Senioři

 

Každá životní fáze s sebou přináší jiné potřeby. Snahou je najít, co už máme a funguje nebo co tu chybí. Vyzýváme Vás Vančáky, abyste se zapojili se svými názory a odpověděli na tyto otázky:

DOTAZNÍK PRO SPOLKY

DOTAZNÍK PRO VEŘEJNOST

Dotazníky byly přijímány do 18.6. 2017 (vyplňovaly se on-line na stránkách města a SVČ Ivančice, v papírové podobě na školách, organizacích a spolcích), poté byly vyhodnoceny a výsledky byly zveřejněny na setkání občanů 27.6.2017. 

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

 

Na zastupitelstvu Města Ivančice byla schválena dohoda o cílech a plán opatření v rámci projektu Audit FF.

DOHODA O CÍLECH

PLÁN OPATŘENÍ


 

 

 

 

 

Městu Ivančice záleží na tom, aby se rodiny u nás dobře cítily, aby se jim zde dobře žilo. Zajímají nás občané všech věkových kategorií, zajímají nás potřeby těch, kteří žijí sami, těch, kteří se starají nebo v budoucnosti budou starat o někoho blízkého. Zajímá nás názor každého z nás. Všichni občané našeho města se mohou zapojit do auditu pro-rodinného klimatu v Ivančicích 

Proto se naše město zapojuje do „auditu familyfriendlycommunity“, jehož cílem je podpořit pro-rodinné klima v našem městě, klima, které je přátelské rodině, které podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog. V neposlední řadě máme zájem na intenzivní komunikaci o tomto tématu s Vámi, občany našeho města a chceme naslouchat Vašim potřebám. 

Každý bude mít možnost se zapojit se svými náměty a nápady. Proto chceme oslovit všechny občany od nejmladší po nejstarší generaci. Věříme, že naší nabídky na spolupráci využijete. 

Jaké jsou výhody auditu? 

Nejedná se o auditní proces, jak jej známe z firemního prostředí. Nepůjde o přísné posuzování, nakolik jsou naplňovány normy a kritéria. Hlavním cílem je motivace Vás občanů, abyste měli zájem zasahovat do dění v našem městě, využili všech existujících možností. Slovo audit vychází z latinského audire, což je slyšet, naslouchat, konzultace. 

Co je možné od auditu očekávat? 

Dialog, diskuzi, naslouchání ze strany města, říci svůj názor, přípravu opatření, které podpoří pro-rodinné klima, realizaci plánů, které budou prospěšné rodinám. 

Kde se audit vzal? 

Audit je realizován od roku 2006 v Rakousku. Doslovný český překlad používaného anglického názvu je „audit rodině-přátelská-obec“, audit, který pomáhá vytvářet přívětivé prostředí pro rodiny. Licenci k auditu převzal od rakouského vlastníka licence Jihomoravský kraj, který je od roku 2015 národním realizátorem auditu. Hlavní výhodou licence je možnost používat odzkoušené a zavedené know-how. 

Proč má audit anglický název? 

Používat originální anglický název auditu je závazné, protože se jedná o mezinárodní značku. Jsme však přesvědčeni, že se s auditním procesem v naší obci natolik seznámíte, že budete vnímat především možnosti, které nabízí. A k nim patří i to, že se staneme součástí sítě měst a obcí u nás i v zahraničí, které si váží rodiny jako aktivního činitele své prosperity a rozvoje. 

Aktuální informace o průběhu auditního procesu jsou k dispozici na webu našeho Města Ivančice a SVČ Ivančice.

Také vám je ráda poskytne: Jana Heřmanová, osoba pověřená, hermanova@svcivancice.cz; tel. 603545442

 

 

  
 
 
 
 
 
TOPlist